Informacja na temat wykorzystania sprzętu zakupionego z dotacją NFOŚiGW w okresie 2008-2014r

Informacja na temat wykorzystania sprzętu zakupionego z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie
2008-2014 r.

 

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratownicze i ratowniczo-gaśnicze umożliwi szybkie i skuteczne podjęcie działań ratowniczych. Działania te niejednokrotnie wiążą się z przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego.

W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich pięciu latach podpisane zostały poniższe umowy:

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu 2008 r.

786/2008/Wn-50/NE_NW/D

Dotacja – kwota 2 896 950,20 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

592/2009/Wn50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 1 100 000 zł

Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

557/2009/Wn50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 800 000 zł

Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

556/2009/Wn50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 1 400 000 zł

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2009 r.

267/2010/Wn50/NZ-UR-SP/D

Dotacja – kwota 4 488 287,59 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

582/2010/Wn50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 2 450 000 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

239/2010/Wn50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 1 500 000 zł

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2010 r.

331/2011/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 4 993 717,95 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

344/2011/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 4 240 000,00 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

546/2012/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 8 000 000,00 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nr 797/2012/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 2 000 000,00 zł

Zakup zastawów sprzętowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych do podejmowania akcji związanych ze zwalczaniem zagrożeń dla środowiska

679/2012/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 2 999 220,80 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

570/2013/Wn-50/NZ-UR-LZ/D

Dotacja – kwota 9 050 000,00 zł

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nr 411/2014/Wn-50/NZ-UR-LZ/D z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dotacja – kwota 7 500 000,00 zł

 

W wyniku realizacji powyższych umów Ochotnicze Straże Pożarne zostały wyposażone w samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt ratowniczy wg poniższych ilości.

Samochody ratowniczo-gaśnicze.

Zakupiono nowe:

lekkie – 164 szt.

średnie lub ciężkie – 194 szt.

przy czym w ostatnim 2014 r. zakupiono:

lekkie – 27 szt.

średnie lub ciężkie – 41 szt.

Samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione z dofinansowaniem NFOŚiGW, zostały włączone do podziału bojowego i są dysponowane do działań w momencie wystąpienia zagrożenia. Działania te niejednokrotnie wiążą się z przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego.

Najczęściej występujące i bezpośrednio związane z zagrożeniem ekologicznym zdarzenia to:

 

Pożary lasów torfowisk i upraw rolnych

Działania:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia

powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia

ewentualne umożliwienie ucieczki zwierzynie leśnej

inne

 

Katastrofy drogowe

Działania:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia

zatrzymanie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych

neutralizacja powstałych wycieków poprzez zastosowania sorbentów

inne

 

Pożary i katastrofy w przemyśle

Działania:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia

powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia

powstrzymanie ewentualnych wycieków

neutralizacja zaistniałych wycieków

inne

 

Powodzie i wichury

Działania:

udzielanie pomocy poszkodowanym

zabezpieczenie naruszonych konstrukcji budynków

zabezpieczenie w wodę pitną

zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych

zabezpieczenie zbiorników ściekowych przed wypłukaniem przez falę powodziową

inne

 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie kraju - dane za rok 2014.

 Rodzaj zdarzenia

Liczba wyjazdów do zdarzeń

Liczba ratowników

Pożary

96203

488374

Miejscowe zagrożenia ogółem

134860

608092

- wypadki drogowe

30179

148379

- akcje powodziowe

23732

102729

- ratownictwo chemiczne

654

3021

- wichury

19937

97199

- inne zagrożenia

60358

256764

Alarmy fałszywe

4451

19806

 

Zakupione samochody zostały włączone do podziału bojowego w drugiej połowie 2014 r. Tym samym w zależności od daty włączenia oraz zaistnienia zagrożenia były dysponowane do ww. zagrożeń. Pojazdy te stanowią wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

W ramach podpisanych umów na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu 2008 r.” oraz „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2009 r.” zakupiony został poniższy sprzęt i zadysponowany do dotkniętych żywiołem województw celem nieodpłatnego przekazania do OSP.

 

Nazwa sprzętu i ochron osobistych Strażaka

ilość

Agregat prądotwórczy

44

Agregat prądotw. Trójfazowy

23

Pompa szlamowa(WT-30X)

35

Motopompa pływająca

155

Piła do drewna

99

Piła do betonu i stali

31

Wąż tłoczny W-52

378

Wąż tłoczny W-75

252

Zestaw do ratownictwa technicznego lekki

10

Zestaw do ratownictwa technicznego Ciężki

5

Radiotelefon nasobny z zestawem podhełmowym

189

Rękawice specjalne strażackie

1050

Latarka akumulatorowa

247

Miernik stężenia gazów niebezpiecznych

112

Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa

31

Motopompa pożarnicza M16/8

70

Motopompa pożarnicza szlamowa (WT 40X)

120

Radiotelefon nasobny wodoodporny

90

Mały system oświetlenia pola akcji

115

Średni systemy oświetlenia pola akcji

115

 

W 2011 r. zrealizowano umowę dotyczącą zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2010 r. w wyniku czego do OSP trafił następujący sprzęt:

 

Nazwa sprzętu

Ilość w szt.

motopompa szlamowa

59

motopompa pożarnicza m16/8

13

łódź z silnikiem zaburtowym na przyczepie

17

lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

3

lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu furgon

13

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

2

 

W roku 2012 r. zrealizowano umowę dotyczącą zakupu zastawów sprzętowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych do podejmowania akcji związanych ze zwalczaniem zagrożeń dla środowiska w wyniku czego do OSP został przekazany poniższy sprzęt:

Nazwa sprzętu

ilość

kompletny zestaw dla Strażaka Ratownika OSP do gaszenia ściółkowych pożarów lasów, łąk, nieużytków rolnych itp..

109

kompletny zestaw do ratowania ludzi i zwierząt z zamarzniętych akwenów wodnych

15

kompletny zestaw przeciwpowodziowy z pompą dużej wydajności

10

kompletny zestaw ratowniczy do działań na wodzie w razie wystąpienia powodzi oraz wystąpienia zanieczyszczenia powierzchniowego zbiorników

10

kompletny zestaw ratowniczy do zapobiegania oraz likwidacji skażeń środowiska w zdarzeniach w transporcie lądowym

18

 

Samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione z dofinansowaniem NFOŚiGW, które zostały włączone do podziału bojowego są dysponowane do działań w momencie wystąpienia zagrożenia. Działania te niejednokrotnie wiążą się z przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego. Również zakupiony sprzęt został przyjęty na stan wyposażenia OSP zastępując sprzęt zniszczony lub brakujący i jest wykorzystywany w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych.

Najczęściej występujące i bezpośrednio związane z zagrożeniem ekologicznym zdarzenia :

pożary lasów

huragany

powodzie

katastrofy drogowe

katastrofy chemiczne, ekologiczne i inne

 

Pożary lasów torfowisk i upraw rolnych:

Działania:

powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia

ewentualne umożliwienie ucieczki zwierzynie leśnej

inne

 

Katastrofy drogowe:

Działania:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia

zatrzymanie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych

neutralizacja powstałych wycieków poprzez zastosowania sorbentów

inne

 

Pożary i katastrofy w przemyśle:

Działania:

powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia

powstrzymanie ewentualnych wycieków

neutralizacja zaistniałych wycieków

inne

 

Powodzie i huragany:

Działania:

udzielanie pomocy poszkodowanym

zabezpieczenie naruszonych konstrukcji budynków

zabezpieczenie w wodę pitną

zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych

zabezpieczenie zbiorników ściekowych przed wypłukaniem przez falę powodziową

inne

 

Przykładowe dane z okresu sierpnia 2008r.

W dniach 15 – 19 sierpnia 2008 roku, na terenie kraju odnotowano około 3400 zdarzeń związanych z wystąpieniem anomalii pogodowych. W usuwaniu ich skutków brało udział około 1500 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (około 8000 druhów OSP)

W dniach 15-20 sierpnia 2008 (wg meldunków) z terenu województw:. opolskiego, śląskiego, łódzkiego i podlaskiego zadysponowano ponad 246 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic uczestniczyło 674 samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP z obsadą ponad 3800 Strażaków Ochotników.

 

Działania Strażaków polegały głównie na:

Usuwaniu zwalonych drzew z dróg

Pomoc poszkodowanym oraz zabezpieczenie wywróconych lub przywalonych drzewami pojazdów

Zabezpieczenie konstrukcji budynków

Sprawdzenie, czy w wyniku uszkodzeń nie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej w budynkach

Zabezpieczaniu dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

Zabezpieczaniu zbiorników nieczystości przed ewentualnym zalaniem

Wypompowanie wody z budynków

 

Wykaz Miejscowości, w których prowadzone były akcje ratownicze przez OSP związane z przejściem nawałnic 15-17 sierpnia 2008.

 

Województwo łódzkie:

Gorzkowice, Bukowina, Leonów, Stara Wieś, Jadwinów, Gościnna, Kolonia Gorzędów, Gorzkowiczki, Józefów, Blok Dobroszycki, Szczepocice Rządowe, Karkoszki, Wielgomłyny, Chrzanowice, Radomsko

 

Województwo opolskie

Zimna Wódka, Sieroniowice, Balcarzowice, Błotnica Strzelecka, autostrada A-4 -276 km kierunek Katowice, Nogowczyce, Kolonia Jaryszów i Kopanina. Nadmieniam ponadto, że jednostki aby dojechać do tych miejscowości często musiały usuwać powalone drzewa i inne przedmioty tarasujące drogi.

 

Województwo śląskie

Blachownia, Bliżyce, Bogusławice, Mykanów, Chlina Dolna, Cieszowa, Rusinowice, Góra Włodawska, Grabowa, Jaworznik, Mirów, Żarki, Kalina, Hadra, Kuźnica Masłońskie, Wysoka , Lubliniec, Łazy, Myszków, Niegowa, Tomiszowice, Mzurów, Ogorzelnik, Bobolice, Ołudza, Pilica, Pińczyce, Rudniki, Siadcza, Siedlec Duży, Wędzina, Wiesiółka, Woźniki, Zawiercie, Kroczyce

Województwo podlaskie

Ciechanowiec, Klukowo, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Czyżew-Osada, Rosochate Kościelne, Dąbrowa Wielka, Szepietowo, Dąbrowa Moczydły, Tybory Misztale, Dąbrowa Dzięciel, Ruś Stara, Wysokie Mazowieckie, Kołaki Kościelne, Ostrożne, Rutki Kossaki, Stary Laskowiec, Wiśniewo, Zambrów

 

Przykładowe dane za okres czerwiec-lipiec 2009 r.

Intensywne, gwałtowne opady deszczu i towarzyszące im silne burze, wichury i miejscowe „oberwania chmury”, które w dniach od 23 czerwca do 8 lipca 2009 r. przetaczały się przez teren pięciu województw południowych, były przyczyną śmierci jednej osoby, kilka innych zostało rannych. W ich wyniku zniszczonych lub uszkodzonych zostało setki budynków, zalanych setki tysięcy hektarów upraw rolnych, zniszczona infrastruktura wielu miast i wsi. Dziesiątki dróg wojewódzkich, powiatowych oraz lokalnych stały się nieprzejezdne, zerwanych zostało wiele mostów. Uszkodzone linie energetyczne pozbawiły dziesiątków tysięcy mieszkańców dostaw energii elektrycznej. Woda niszczyła wszystko, co napotkała na swojej drodze.

Strażacy tylko na obszarze województwa podkarpackiego, małopolskiego śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w ciągu dwóch tygodni interweniowali ponad 19 724 razy, usuwając skutki ulewnych deszczy. W działaniach przeciwpowodziowych wzięło udział 87 223 strażaków, w tym 64 099 z ochotniczych straży pożarnych oraz 23 124 z Państwowej Straży Pożarnej. Podczas działań ratowniczych wykorzystano 20 017 samochodów pożarniczych, setki motopomp, w tym pomp o dużej wydajności, pontonów, łodzi oraz specjalistycznych kontenerów. To tylko przykład najintensywniejszych zagrożeń nie mniej jednak strażacy interweniowali miejscowo na terenie całego kraju

Odpowiednie przygotowanie Ochotniczych Straży Pożarnych do szybkiego i skutecznego podjęcia działań ratowniczych na wypadek powodzi i podtopień, które w ostatnim czasie występują szczególnie często ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego szczególnie na terenach wiejskich.