Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP - ogłoszono nabór dla woj. zachodniopomorskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. zachodniopomorskiego wynosi 4 100 000,00 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. zachodniopomorskiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

 

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dl...

 

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

 

Jak to zrobić?

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/contest/view?id=6691

 3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.

 5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.

 6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.

 7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

 8. Odnośnie załączników wymagane jest:

 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,

 • opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych

oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo, umocowanie skarbnika (uchwała o powołaniu skarbnika).

 1. Termin składania wniosków:

 • w systemie www.witkac.pl od 13 czerwca 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 18:00;

 • wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (jeszcze raz przypominamy – wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

 1. Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.

 2. Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 3. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 2 lipca 2018 r.

 4. Konieczny jest dopisek na kopercie:

"Wniosek do: XI nabór wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 DSRiN-I-7211-784/18, województwo zachodniopomorskie NIE OTWIERAĆ".

 

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

 1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

 1. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

 1. Zadanie 1 – Zestaw ratownictwa medycznego R1

 1. Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie;

 2. Nosze typu deska;

 3. Szyny typu Kramera.

 1. Zadanie 2 – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):

 1. Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.

 1. Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:

 1. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;

 2. Hydrauliczne nożyce do cięcia;

 3. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;

 4. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;

 5. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;

 6. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;

 7. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;

 8. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;

 9. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;

 10. Zbijak do szyb hartowanych;

 11. Piła ratownicza do szyb klejonych;

 12. Nóż do pasów bezpieczeństwa;

 13. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;

 14. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;

 15. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;

 16. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;

 17. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;

 18. Pilarka do drewna;

 19. Detektor napięcia;

 20. Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);

 21. Agregat prądotwórczy;

 22. Przenośny zestaw oświetleniowy;

 23. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;

 24. Bosak dielektryczny;

 25. Latarka akumulatorowa;

 26. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl, trzeba dodać w polu "Dowolne zadanie".

 1. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

 2. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.

 3. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.


*****
 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości dalsze nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

 

Wsparcie Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie zachodniopomorskim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 70-556 Szczecin, ul. Tkacka 54, tel. (91) 448-97-16, www.szczecin.zosprp.pl, szczecin@zosprp.pl

Dane kontaktowe do pozostałych województw zamieszczone są na stronie ZOSP RP: http://www.zosprp.pl/?q=node/358

 

Wszelkich informacji można również zasięgnąć w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej